Kategorie

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to kwota jaką ubezpieczony płaci ubezpieczającemu w zamian za udzieloną ochronę.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Wysokość

Wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. Składka ubezpieczeniowa powinna być ustalana według kryteriów przedstawionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie zniżek lub podwyższeń kwot zasadniczych.

Różnicowanie składek

Zakład ubezpieczeń może proporcjonalnie różnicować składki ubezpieczeniowe i świadczenia poszczególnych osób w przypadkach, w których zastosowanie kryterium płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych. Różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń jest uzależnione od gromadzenia, podawania do publicznej wiadomości oraz uaktualniania przez zakład ubezpieczeń dokładnych danych uzasadniających zastosowanie kryterium płci jako decydującego czynnika aktuarialnego.

Zakaz różnicowania składek ze względu na ciążę i macierzyństwa

Różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń do celów ubezpieczeń i związanych z nimi usług finansowych ze względu na ciążę i macierzyństwo jest zakazane.

Zobacz: Ubezpieczenia społeczne

Podstawa prawna: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003 r. (tekst jedn. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie