Kategorie

Znaki legitymacyjne

Przez znaki legitymacyjne należy rozumieć dokumenty bądź inne przedmioty występujące w roli dokumentów, które stanowią dowód przysługiwania określonej osobie określonego uprawnienia (stwierdzają obowiązek świadczenia). Zazwyczaj pozwalają na skorzystanie z powyższego uprawnienia.

Zobacz: Pisma i druki

Zwolnienie dłużnika

Spełnienie świadczenia do rąk osoby , która legitymuje się odpowiednim znakiem, zwalnia dłużnika, o ile dłużnik nie działał w złej wierze.

Funkcja znaków legitymacyjnych

Znaki legitymacyjne ułatwiają uprawnionemu wykazanie przysługującego mu prawa, pełnią rolę dowodową, co odróżnia je od papierów wartościowych.

Forma znaków legitymacyjnych

Znaki legitymacyjne mogą mieć postać dokumentu lub innego przedmiotu występującego w tej roli (np. karty gwarancyjnej, numerka w szatni, karnetu).

Znaki legitymacyjne jako znaki imienne

Znaki legitymacyjne mogą występować w postaci znaków imiennych (np. bilet lotniczy) bądź znaków, które nie wskazują imiennie osoby uprawnionej (np. bilet do teatru).

Znak legitymacyjny a legitymacja

Legitymacja stanowi rodzaj dokumentu – jest instytucją z zakresu prawa administracyjnego.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie