Kategorie

Wyrok zaoczny

Sąd wydaje wyrok zaoczny, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.

Zobacz serwis: W sądzie

Wyrok pod nieobecność pozwanego

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, o ile pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Uzasadnienie wyroku zaocznego

Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, w sytuacji gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie.

Uchylenie wyroku zaocznego

Sąd z urzędu uchyla wyrok zaoczny, gdy: a) po jego wydaniu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, b) powyższe barki nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami k.p.c.

Sprzeciw

Od wyroku zaocznego pozwany, przeciwko któremu taki wyrok zapadł, może zgłosić sprzeciw w terminie tygodniowym od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

Odrzucenie sprzeciwu

Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Zobacz: Postępowanie sądowe

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie