Kategorie
Testament to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Dotyczy to rozrządzenia majątkiem tylko jednego spadkodawcy (obowiązuje zakaz sporządzania testamentów wspólnych). Spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały testament bądź jego poszczególne postanowienia.

Zobacz serwis: Spadki

Zdolność do sporządzenia testamentu

Sporządzić i odwołać testament może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powyższego nie można dokonać przez przedstawiciela.

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu zachodzi w przypadku gdy został on dotknięty następującymi wadami oświadczeń woli:

a) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

b) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

c) pod wpływem groźby.

Terminy do powołania się na nieważność testamentu

Na nieważność testamentu z omówionych wyżej przyczyn nie można się powołać po upływie 3 lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie 10 lat od otwarcia spadku.

Sposoby odwołania testamentu

Testament można odwołać przez:

a) sporządzenie nowego testamentu bądź

b) zniszczenie go lub pozbawienie cech, od których zależy jego ważność (w zamiarze odwołania testamentu),

c) dokonanie w nim takich zmian, z których wynika wola jego odwołania.

W sytuacji gdy spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Tłumaczenie testamentu

Testament należy tłumaczyć w sposób zapewniający możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. W przypadku gdy testament może być tłumaczony na kilka sposobów, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwoli utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy oraz pozwoli nadać im rozsądną treść.

Zobacz: Postępowanie spadkowe

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie