Kategorie
Przez umowę pożyczki jedna strona zobowiązuje przenieść na drugą na własność określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a druga zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy ruchomych. Umowa pożyczki należy do kategorii tzw. umów nazwanych.

Zobacz serwis: Konsument w sądzie

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego w art. 720 – 724. Należy ona do kategorii umów nazwanych, których istotne postanowienia zostały uregulowane w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 720 KC przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Wynagrodzenie

Co istotne do wymaganych postanowień umowy pożyczki nie zalicza się wynagrodzenie, co oznacza, że sama strony wcale nie muszą zastrzegać, iż w zamian za świadczenie dający pożyczkę otrzyma z powrotem większą ilość pieniędzy lub rzeczy (gdzie różnica ta stanowiłaby wynagrodzenie).

Tym m.in. umowa pożyczki różni się od umowy kredytu bankowego (art. 69 Prawa bankowego), w której to kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty m.in. odsetek i prowizji.

Forma umowy pożyczki

Co do zasady umowa pożyczki może być sporządzona w dowolnej formie, co oznacza że prawnie wiążące jest także zawarcie umowy w formie ustnej. Jednakże zgodnie z art. 720 ust. 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Zobacz: Sprzedaż towarów

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie