Kategorie

Przewóz osób

W ramach umowy przewozu przewoźnik zobowiązuje się przewieźć, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osoby lub rzeczy.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

W podstawowej części umowa przewozu została określona w Kodeksie cywilnym. W dużej mierze jednak postanowienia dotyczące świadczenia przewozu, jak odpowiedzialność przewoźnika, dochodzenie roszczeń, zostały ustalone w ustawie Prawo przewozowe.

Przewóz osób

Sam przewóz dzieli się na przewóz osób i przewóz rzeczy. W tym pierwszym przypadku przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne (Art. 776 Kodeksu cywilnego).

Odpowiedzialność za bagaż

Odrębną kwestią pozostaje odpowiedzialność za bagaż przewoźnika. W przypadku bagażu pozostającego pod opieką pasażera, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

W sytuacji, gdy bagaż był powierzony przewoźnikowi wtedy będzie on odpowiadał za bagaż, tak jak przy przewozie rzeczy.

Zobacz: Konsument - telekomunikacja

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie