Kategorie

Umowa międzynarodowa

Mianem umowy międzynarodowej porozumienie między dwoma lub więcej podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym czy w większej liczbie dokumentów, bez względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego odpowiednim działem administracji.

Zobacz serwis: Konstytucja

Budowa

W umowie międzynarodowej można wyróżnić następujące elementy budowy:

a) tytuł umowy: nazwa (konwencja, pakt, etc.), strony, przedmiot umowy;

b) preambuła (uroczysty wstęp);

c) stwierdzenie uzgodnienia tekstu umowy;

d) dyspozycja:

%%advert-placeholder-1%%

1) część materialnoprawna: meritum sprawy, konkretne zagadnienia; najczęściej spotykane klauzule (typowe elementy, zawsze w tym samym brzmieniu):
• trybie rozstrzygania sporów: klauzula sądowa, arbitrażowa,
• wzajemności: tylko sfera ochrony praw człowieka nie opiera się na zasadzie wzajemności,
• klauzula największego uprzywilejowania (KNU): w obrocie gospodarczym, nikogo nie uprzywilejowuje, tylko zabezpiecza przed dyskryminacją,
• klauzula narodowa: najkorzystniejszy przepis zapewniający kontrahentowi takie uprawnienia, jakie mają obywatele naszego kraju (bez praw politycznych),

2) część formalnoprawna: postanowienia końcowe, sposób przestrzegania zobowiązań; typowe klauzule:
• informacja o sposobie wejścia umowy w życie,
• termin wejścia umowy w życie;

e) miejsce i data zawarcia umowy;

f) języki autentyczne;

g) podpisy i pieczęcie.

Zobacz: Zagraniczne akty prawne

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie