Kategorie

Umowa ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń (w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa) zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Rodzaj umowy

Jest to czynność prawna dwustronnie zobowiązująca i odpłatna, ma charakter masowy. Sporną kwestią pozostaje wzajemność i losowość tej umowy.

Podmioty, które mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową; zezwolenie

Działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać tylko zakłady ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wymagane jest zezwolenie właściwego organu.

Przedmiot ubezpieczenia

Wyróżniamy ubezpieczenia majątkowe (dotyczy mienia i odpowiedzialności cywilnej) i osobowe (dotyczy np. śmierci osoby ubezpieczonej, uszkodzenia ciała). Świadczenie zakładu ubezpieczeń może polegać na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (przy ubezpieczeniach majątkowych) lub na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej (ubezpieczenia osobowe).

Zawarcie umowy

Umowa dochodzi do skutku w drodze złożenia oferty przez ubezpieczającego i jej przyjęcia przez zakład ubezpieczeń. Umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (np. w postaci polisy lub legitymacji).

Obowiązku ubezpieczającego, obowiązki zakładu ubezpieczeń

Do obowiązków ubezpieczającego należy:

a) podanie wszystkich informacji, o które zakład pytał w formularzu lub innych pismach,

b) zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o wypadku,

c) zapłata składki,

d) przy ubezpieczeniach majątkowych – w razie wypadku – zmniejszenie szkody w mieniu oraz zabezpieczenie mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą.

Do obowiązków zakładu ubezpieczeń należy:

a) wypłata odszkodowania (przy ubezpieczeniach majątkowych),

b) zapłata umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia (przy ubezpieczeniach osobowych),

c) zachowanie tajemnicy umów ubezpieczenia.

Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia

Stosunek ubezpieczenia wygasa:

a) z upływem czasu ustalonego w umowie,

b) wskutek unicestwienia przedmiotu świadczenia,

c) w drodze wypowiedzenia przez ubezpieczającego (przy ubezpieczeniach majątkowych) oraz przez ubezpieczającego lub zakład (przy ubezpieczeniach majątkowych – gdy zmienia się właściciel przedmiotu ubezpieczenia),

d) przez odstąpienie od umowy przez zakład lub ubezpieczającego (dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Zobacz: Ubezpieczenia komunikacyjne

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie