REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii (tzn. papierem wartościowym reprezentującym prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek), w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może mieć charakter pieniężny bądź niepieniężny.

Zobacz też: ABC spółek

Emitenci obligacji

Obligacje mogą emitować:

 1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne,
 2. gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,
 3. inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,
 4. instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji.

Treść obligacji

Obligacja powinna zawierać w szczególności:

 1. powołanie podstawy prawnej emisji,
 2. nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru albo wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku tych jednostek lub miasta stołecznego Warszawy, będących emitentem,
 3. nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, jeżeli jest określony,
 4. wartość nominalną i numer kolejny obligacji,
 5. opis świadczeń emitenta, ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania,
 6. oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej,
 7. ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej,
 8. datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności – jeżeli warunki emisji przewidują oprocentowanie, oraz warunki wykupu,
 9. zakres i formę zabezpieczenia albo informację o jego braku,
 10. miejsce i datę wystawienia obligacji,
 11. podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta, przy czym podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach.

Zobacz serwis: Spółki

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA