REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypowiedzenie umowy o pracę

main image
Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę skierowane do drugiej strony, którego celem jest rozwiązanie umowy pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Kto może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Każda ze stron umowy o pracę może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem.

Dokonać wypowiedzenia umowy o pracę może zatem zarówno pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), jak i pracodawca (jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników).

Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu?

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy lub od stażu pracy u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w przypadku, gdy doszło do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony:

  • krócej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc,
  • co najmniej 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Czy okres wypowiedzenia można skrócić?

Po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z jej stron, strony mogą ustalić składając zgodne oświadczenia woli (np. zawierając pisemne porozumienie w tym zakresie) wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę jednostronnym oświadczeniem skierowanym do pracownika, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie takiego wypowiedzenia, którego okres wynosi 3 miesiące; w takim przypadku okres wypowiedzenia może być skrócony najwyżej do 1 miesiąca.

W razie skrócenia okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Kiedy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy może nastąpić bez względu na to, która ze stron umowy o pracę dokonała wypowiedzenia. Zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy może jednak wyłącznie pracodawca.

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

  • pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, chyba że pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca może jednak w powyższych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Przed wypowiedzeniem konsultacje ze związkiem zawodowym

O zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Zakładowa organizacja związkowa może w ciągu 5 dni zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia, jeżeli uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione.

Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy procedury konsultacji z organizacją związkową nie stosuje się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA