Kategorie

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska oznacza ogół uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka.

Zobacz serwis: Sprawy rodzinne

Podmioty

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy:

a) nie ustalono ojcostwa lub macierzyństwa,

b) rodzice (lub jedno z nich) nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych lub zostali jej pozbawieni,

c) władza rodzicielska została zawieszona. Gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, ustanawia się opiekę.

Piecza nad osobą dziecka

Osoby wykonujące władzę rodzicielską są zobowiązane troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień; zakazane jest stosowanie kar cielesnych.

Zarząd majątkiem

Rodzice są zobowiązani do sprawowania z należytą starannością zarządu nad majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Zawieszenie

Sąd opiekuńczy może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli: a) nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, b) rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Pozbawienie może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Natomiast sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Zobacz: Władza rodzicielska

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie