Kategorie

Zwykła procedura prawodawcza

Zwykła procedura prawodawcza polega na przyjęciu rozporządzenia, dyrektywy lub decyzji wspólnie przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji.

Zobacz serwis: Biznes

Pierwsze czytanie

Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu (PE) i Radzie. PE uchwala stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je Radzie. Jeżeli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu, projektowany akt zostaje przyjęty w brzmieniu, które odpowiada jego stanowisku, natomiast gdy Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je PE.

Drugie czytanie

%%advert-placeholder-1%%

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od przekazania Parlament Europejski: a) zatwierdzi stanowisko Rady w pierwszym czytaniu lub nie wypowie się – akt uważa się za przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Rady; b) odrzuci, większością głosów wchodzących w jego skład członków, stanowisko Rady w pierwszym czytaniu – proponowany akt uważa się za nieprzyjęty; c) zaproponuje większością głosów wchodzących w jego skład członków poprawki do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu – zmieniony w ten sposób tekst jest przekazywany Radzie i Komisji, która wydaje opinię w przedmiocie tych poprawek.

W sytuacji gdy w terminie 3 miesięcy od otrzymania poprawek PE Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną: a) przyjmie wszystkie te poprawki – dany akt uważa się za przyjęty; b) nie przyjmie wszystkich poprawek – przewodniczący Rady w porozumieniu z przewodniczącym Parlamentu zwołuje komitet pojednawczy w terminie sześciu tygodni.

Procedura pojednawcza

Powołuje się Komitet pojednawczy, którego zadaniem jest doprowadzenie do porozumienia w sprawie wspólnego projektu większością kwalifikowaną członków Rady lub ich przedstawicieli oraz większością głosów członków reprezentujących Parlament Europejski, w terminie 6 tygodni od jego zwołania, na podstawie stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w drugim czytaniu. W pracach Komitetu uczestniczy Komisja – podejmuje ona wszelkie niezbędne inicjatywy na rzecz zbliżenia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady. W przypadku gdy w terminie 6 tygodni od jego zwołania komitet pojednawczy nie zatwierdzi wspólnego projektu, proponowany akt uważa się za nieprzyjęty.

Trzecie czytanie

W przypadku gdy w terminie 6 tygodni od jego zwołania komitet pojednawczy zatwierdzi wspólny projekt, Parlament i Rada dysponują terminem 6 tygodni od tego zatwierdzenia na przyjęcie danego aktu zgodnie z tym projektem – Parlament Europejski stanowi większością oddanych głosów, a Rada – większością kwalifikowaną. Jeżeli nie uczynią tego, proponowany akt uważa się za nieprzyjęty.

Podstawa prawna:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie