Kategorie

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny to sąd państwowy, sprawujący kontrolę nad działalnością administracji publicznej. Kontrola ta oznacza m.in. rozpatrywanie skarg na decyzje administracyjne.

Zobacz serwis: Postępowanie administracyjne

Naczelny Sąd Administracyjny jest najwyższą instancją w ramach sądownictwa administracyjnego. Został powołany na podstawie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1980 r.

Kompetencje NSA

NSA wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi stanowi odrębny segment wymiaru sprawiedliwości, do kompetencji którego należy kontrola legalności działalności administracji publicznej. Reforma NSA z przełomu XX i XXI wieku oraz powstanie wojewódzkich sądów administracyjnych doprowadziła do wyodrębnienia dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. NSA jest niezależny od Sądu Najwyższego.

Kompetencje NSA zostały określone w Ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 15 tejże ustawy NSA:

  • rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych;
  • podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
  • podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
  • rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej;
  • rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw;

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Podstawa prawna:

Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie