Kategorie
Rating jest pojęciem z ekonomii. Rating jest formą oceny jakiegoś podmiotu, która wynika z przeprowadzenia odpowiednich procedur ratingowych.

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Istota

Rating ma na celu ocenienie jakości papierów dłużnych jak i obligacji oraz wiarygodności finansowej ich emitentów. Na ocenę mają wpływ warunki panujące na rynku zarówno krajowym jak i regionalnym oraz czynniki polityczne.

Funkcja

Ratingi poza funkcją informacyjną spełniają jeszcze co najmniej kilka funkcji. Mogą pomagać w podejmowaniu decyzji przy zakupie papierów dłużnych czy obligacji. Rating może również manipulować polityką finansową emitenta.

Oceny

Oceny ratingowe wyrażane są w skali literowej.

AAA – to najwyższa możliwa do uzyskania ocena. Oznacza ona bardzo wysoką zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań.

AA – bardzo wysoka zdolność obsługi zobowiązań.

A – wysoka zdolność obsługi zobowiązań przy istnieniu czynników mogących wpłynąć na obniżenie zdolności emitenta.

BBB – dobra zdolność obsługi zobowiązań.

BB – zdolność emitenta do obsługi zobowiązań może być wątpliwa.

B – zdolność emitenta do obsługi zobowiązań jest wątpliwa.

CCC – obsługa zobowiązań tylko przy korzystnych warunkach.

CC – poważne zagrożenie zaprzestania płatności przez emitenta.

C – obligacje w postępowaniu upadłościowym.

D – obligacje niewykupione, lub dla których przestano płatności odsetek.

Zobacz serwis: Finanse

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie