Kategorie

Regulamin usługi maklerskiej

Regulamin usługi maklerskiej określa sposób świadczenia usługi maklerskiej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta, w tym prawa i obowiązki firmy inwestycyjnej i klienta z tego tytułu, a także warunki zawierania i rozwiązywania umowy.

Zobacz też: Finanse i rozwój

Szczegółowe postanowienia regulaminu

Regulamin usługi maklerskiej określa w szczególności:

 1. tryb i warunki zawierania umowy o usługi maklerskie;
 2. tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;
 3. zakres i sposób wykonywania usługi maklerskiej, która wykonywana będzie na podstawie umowy;
 4. sposoby i terminy wnoszenia przez klienta opłat i prowizji związanych z usługą maklerską wykonywaną na rzecz klienta w związku z umową, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;
 5. sposób postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy klient nie dostarcza środków pieniężnych w terminach określonych w umowie lub w odrębnych przepisach;
 6. postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, a także sposoby zaspokajania roszczeń firmy inwestycyjnej;
 7. zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez firmę inwestycyjną zobowiązań powstałych w związku z zawarciem umowy;
 8. sposób, tryb oraz terminy przekazywania klientowi informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz usługi maklerskiej, jak również zakres tych informacji;
 9. zasady powierzania przez firmę inwestycyjną podmiotowi trzeciemu wykonywania poszczególnych czynności stanowiących daną usługę maklerską, jeżeli powierzanie jest przewidziane;
 10. sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klienta;
 11. tryb i warunki odstąpienia, wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy;
 12. tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klienta o tych zmianach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.11.2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Zobacz serwis: Inwestycje

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie