Kategorie
Mianem powództwa określamy żądanie udzielenia ochrony prawnej skierowane do sądu, dochodzone w drodze procesu cywilnego.

Zobacz serwis: W sądzie

Treść powództwa zawiera się w piśmie procesowym (pozwie) wnoszonym do sądu przez osobę bezpośrednio zainteresowaną (powoda) przeciwko osobie, której będzie dotyczyło orzeczenie sądu. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują sytuacje, kiedy powództwo może wytoczyć prokurator, a także organizacja społeczna.

Rodzaje powództw

Wyróżniamy następujące rodzaje powództw:

a) powództwo o świadczenia – powód domaga się nakazania pozwanemu przez sąd spełnienia określonego obowiązku (podjęcia określonego zachowania), np. żądania: zapłaty sumy pieniężnej, wydania oznaczonej rzeczy;

b) o ustalenie – przedmiotem powództwa jest żądanie orzeczenia przez sąd o istnieniu lub nieistnieniu określonego uprawnienia, obowiązku albo też całego stosunku prawnego;

c) o ukształtowanie – żądanie pozwu opiewa na zmianę treści stosunku prawnego albo jego rozwiązanie przez sąd, np. żądanie zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego, którego źródłem jest umowa, ze względu na zmianę siły nabywczej pieniądza.

Zobacz: Postępowanie sądowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie