Kategorie

Pomoc materialna dla studentów

Każdy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga są przyznawane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, a na uczelni, która go nie posiada, przez rektora.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane przez rektora.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej oraz rektor mogą powołać, na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, odpowiednio komisję stypendialną bądź odwoławczą komisję stypendialną.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.

Autor: Paweł Janas

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie