Kategorie
Przez umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (ruchomych – oprócz rzeczy zużywalnych, i nieruchomości). Umowa zawierana jest na czas oznaczony lub nie oznaczony.

Zobacz serwis: Umowy

Forma

Umowa użyczenia nie wymaga formy szczególnej, może być zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany.

Obowiązki użyczającego

Do obowiązków użyczającego należy umożliwienie biorącemu używania rzeczy przez czas trwania użyczenia.

Obowiązki biorącego w użyczenie

Do obowiązków biorącego w użyczenie należy obowiązek pieczy i korzystania z rzeczy w sposób określony w umowie lub w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy (dotyczy braku wskazań w umowie).

Rękojmia (odpowiedzialność za wady)

Użyczający ma obowiązek naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Użyczający nie ma takiego obowiązku, jeżeli biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.

Podużyczanie

Podużyczanie bez zgody użyczającego jest niedopuszczalne.

Zakończenie umowy

Jeżeli umowę zawarto na czas oznaczony, użyczenie kończy się z upływem terminu na jaki umowa została zawarta, natomiast gdy na czas nieoznaczony – użyczenie kończy się, kiedy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie, albo w momencie upływu czasu, w którym mógł ten użytek uczynić. Użyczający może wypowiedzieć stosunek użyczenia, w sytuacji, gdy rzecz stanie się mu potrzebna z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy.

Zbycie przedmiotu umowy w czasie jej trwania

W razie zbycia rzeczy przez użyczającego w czasie trwania umowy, użyczenie nie wygasa, a nabywca wstępuje w stosunek użyczenia na miejsce użyczającego.

Solidarna odpowiedzialność biorących w użyczenie

Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Zobacz: Inne umowy

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie