Kategorie

Prywatyzacja bezpośrednia przez sprzedaż przedsiębiorstwa

Jednym ze sposobów prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa jest prywatyzacja przez sprzedaż przedsiębiorstwa.

Zobacz też: Finanse i rozwój

Tryb sprzedaży

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:

  1. przetargu publicznego,
  2. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia (w umowie należy uwzględnić w szczególności zobowiązania kupującego w zakresie przewidywanych inwestycji, ochrony środowiska i dóbr kultury oraz ochrony miejsc pracy; zobowiązania socjalne ustalone z przedstawicielami pracowników stanowią integralną część umowy).

Przekazanie przez kupującego określonej kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwotę stanowiącą równowartość do 15% ceny przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie w dniu sprzedaży oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuje sprzedaż, kupujący przekazuje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie później niż do dnia pierwszej płatności należności za przedsiębiorstwo. O kwotę tę pomniejsza się cenę przedsiębiorstwa. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, które miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, w iloczynie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kwotę osiemnastu średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń.

Zapłata należności za przedsiębiorstwo w ratach

Zapłata należności za przedsiębiorstwo może być dokonana w ratach pod warunkiem zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty. Pierwsza rata należności za przedsiębiorstwo wynosi co najmniej 20% tej ceny. Pozostała kwota jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Kwota ta jest oprocentowana w wysokości nie niższej niż wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Prawo dla firm

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie