Kategorie

Zdolność prawna

Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Jest to atrybut osób fizycznych, osób prawnych (w tym Skarbu Państwa) oraz jednostek organizacyjnych, którym przepisy szczególne przyznają taką zdolność.

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Nabycie zdolności prawnej

Osoby fizyczne nabywają zdolność prawną z chwilą urodzenia (taką zdolność a również dziecko poczęte, ale nienarodzone, o ile urodzi się żywe). Osoby prawne uzyskują zdolność prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Utrata zdolności prawnej

Osoba fizyczna traci zdolność prawną z chwilą śmierci lub w konsekwencji uznania za zmarłego. Natomiast osoby prawne tracą zdolność prawną z chwilą wykreślenia z odpowiedniego rejestru lub zakończenia likwidacji.

Prawo prywatne międzynarodowe

Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe zdolność prawna osoby fizycznej podlega jej prawu ojczystemu, a zdolność osoby prawnej podlega prawu państwa, w którym osoba ta ma siedzibę.

Zobacz serwis: W sądzie

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie