Kategorie

Umowa kontraktacji

Przez umowę kontraktacji producent rolny (grupa producentów rolnych lub związek grup producentów rolnych) zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę, a także spełnić określone świadczenie dodatkowe, o ile umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Zobacz serwis: Umowy

Świadczenia dodatkowe

Świadczeniami dodatkowymi mogą być w szczególności: zapewnienie producentowi możliwości nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej, pomoc agrotechniczna i zootechniczna, premie pieniężne, premie rzeczowe. Jest to katalog otwarty.

Forma umowy

Umowa powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych.

Obowiązki producenta rolnego

Producent rolny ma obowiązek wytworzyć i dostarczyć oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, umożliwić kontraktującemu nadzór i kontrolę nad wykonywaniem umowy oraz zgłosić w ustalonym terminie niemożność dostarczenia przedmiotu kontraktacji wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, o ile taki obowiązek wynika z umowy.

Obowiązki kontraktującego

Do obowiązków kontraktującego należy odebranie produktów w umówionym terminie, zapłacenie umówionej ceny, spełnienie świadczeń dodatkowych przewidzianych przez umowę lub przepis szczególny, a także przyjęcie świadczenia częściowego, chyba, że przedmiot kontraktacji nie jest podzielny lub inaczej zastrzeżono w umowie.

Zwrot pobranych zaliczek i kredytów bankowych

Jeżeli producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji (z powodu okoliczności niezawinionych), jest zobowiązany zwrócić pobrane zaliczki i kredyty bankowe. Nie ma obowiązku zwrotu tego, co dostał w formie świadczeń dodatkowych. W umowie można przewidzieć warunki korzystniejsze dla producenta.

Rękojmia

Do umowy kontraktacji stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Wyjątek stanowi prawo odstąpienia przysługujące kontraktującemu, gdy wady są istotne.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z tytułu umowy kontraktacji przedawniają się z upływem 2 lat.

Zobacz: Umowy dot. pracy i usług

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie