Kategorie

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Fundusze podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Rejestr prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd rejestrowy).

Zobacz też: Rodzaje funduszy

Jawność rejestru

Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.

Elementy obejmujące wpis do rejestru

Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje: 

  1. nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
  2. cel inwestycyjny;
  3. czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
  4. firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr;
  5. listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;
  6. firmę, siedzibę i adres depozytariusza.

Zmiana danych

W razie zmiany danych wymienionych w poprzednim punkcie, fundusz inwestycyjny składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Zmiany związane z przejęciem zarządzania fundusze przez inne towarzystwo

Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo może nastąpić po okazaniu  informacji o braku zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Podstawa prawna

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Zobacz serwis: Firma

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie