Kategorie

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Jest to jedna z form prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, osobowość prawna

Towarzystwo podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut towarzystwa

Statut towarzystwa jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Statut towarzystwa wymaga przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru. Określa on w szczególności:

1) nazwę i siedzibę towarzystwa;

2) terytorialny zasięg działalności;

3) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej;

4) zakres rzeczowy działalności z określeniem działu, grup i rodzajów ubezpieczeń oraz zakres działalności reasekuracyjnej;

5) wysokość kapitału zakładowego;

6) zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat;

7) zasady umarzania udziałów;

8) zasady uzyskania i utraty członkostwa oraz rodzaje członkostwa;

9) sposób rozwiązania towarzystwa;

10) zasady dokonywania ogłoszeń towarzystwa, w tym oznaczenie pisma do ogłoszeń;

11) organ uprawniony do zatwierdzania ogólnych warunków ubezpieczenia.

Do statutu towarzystwa mogą być włączone ogólne warunki ubezpieczenia.

Uzyskanie, utrata członkostwa

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uzyskanie członkostwa musi być związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia. Statut towarzystwa może przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Osoby te nie mogą być zobowiązane do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składki od osób, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić więcej niż 10% składki przypisanej brutto towarzystwa.

Organy towarzystwa

Organami towarzystwa są:
1) zarząd towarzystwa,

2) rada nadzorcza towarzystwa,

3) walne zgromadzenie członków towarzystwa.

Zobacz: Ubezpieczenia komunikacyjne

Podstawa prawna: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003 r. (tekst jedn. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie