Kategorie

Paszport dyplomatyczny

Paszport dyplomatyczny przysługuje tylko wybranym osobom.

Zobacz serwis: Konstytucja RP

Do otrzymania paszportu dyplomatycznego uprawnieni są:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;

3) Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;

4) Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;

5) ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;

6) posłowie i senatorowie;

7) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;

9) Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;

10) Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poza wyżej wymienionymi, paszport dyplomatyczny otrzymują również małżonkowie tych osób (poza wymienionymi w punkcie 6 i 7), jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju.

Dane zamieszczane dodatkowo w paszporcie dyplomatycznym

W paszporcie dyplomatycznym oprócz danych podstawowych, które powinny znaleźć się w dokumencie paszportowym zamieszcza się dodatkowo stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub tytuł posiadacza paszportu.

Inni uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego

Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje:

1) w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny;

2) związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych;

3) w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.

Paszport przysługuje także członkom rodziny (wyżej wymienionych osób) w rozumieniu przepisów ustawy o służbie zagranicznej, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. W sytuacji gdy członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej nie przesiedlają się za granicę, mogą również otrzymać paszport w celu odwiedzin tych osób.

Zobacz: Trybunał Konstytucyjny

Podstawa prawna: Ustawa z 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie