Kategorie

Urlopy bezpłatne

Pracownik ma prawo wystąpić o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę. Pracodawca może udzielić urlop pracownikowi tylko na jego wniosek. Nie można zmusić pracownika żeby wystąpił z takim wnioskiem.

Zobacz serwis: Praca

Urlop bezpłatny na wniosek pracownika

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Powyższych przepisów nie stosuje się, o ile przewidują to regulacje szczególne.

Praca u innego pracodawcy

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Zobacz: Urlopy pracownicze

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie