Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sejmik województwa

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Kadencja, skład, odwołanie

Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.

Właściwość wyłączna sejmiku

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego,

2) uchwalanie strategii rozwoju województwa,

3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,

4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

6) uchwalanie budżetu województwa,

7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,

8) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,

9) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,

11) uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",

12) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,

13) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,

14) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Podejmowanie uchwał

Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Sesje sejmiku województwa

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Zobacz: Wybory samorządowe

Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie województwa z 5.06.1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie