| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sejmik województwa

Sejmik województwa

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Kadencja, skład, odwołanie

Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.

Właściwość wyłączna sejmiku

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego,

2) uchwalanie strategii rozwoju województwa,

3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,

4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

6) uchwalanie budżetu województwa,

7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,

8) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,

9) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,

11) uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",

12) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,

13) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,

14) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Podejmowanie uchwał

Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Sesje sejmiku województwa

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Zobacz: Wybory samorządowe

Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie województwa z 5.06.1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »