Kategorie
Mianem podatku określamy publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podatkami są także: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Zobacz też: Podatki i opłaty

Niepodatkowe należności budżetowe

Przez niepodatkowe należności budżetowe rozumie się niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Elementy podatku

Omawiając konstrukcję podatku należy zwrócić uwagę na poniższe elementy:

  1. podmiot opodatkowania – określa na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku,
  2. przedmiot opodatkowania – określa od czego należy uiścić podatek (pojęcie przychodu i dochodu),
  3. podstawa opodatkowania – określa od czego nalicza się dany podatek,
  4. stawka podatku – określa wysokość podatku (np. 19%).

Podstawa prawna

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zobacz serwis: Podatki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie