Kategorie

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki pełnie rolę regulatora sektora energetycznego. Urząd został powołany do życia w 1997 r. w celu regulacji i kontrolowania rozwoju rynku energii, przekształcającego się z rynku monopolistycznego w rynek konkurencyjny. Instytucją tą kieruje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Prezes URE).

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Kompetencje i obowiązki Prezesa URE

Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Do zakresu działania Prezesa URE należy m.in.:

1) udzielanie i cofanie koncesji;

2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła,

3) wyznaczanie operatorów systemu oraz publikowanie w Biuletynie URE i zamieszczanie na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu;

4) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci;

5) rozstrzyganie sporów w określonym zakresie;

6) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie;

7) współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;

8) ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych;

9) określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf;

10) publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii;

11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych.

Zobacz: Pisma i druki

Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie