Kategorie

Umowa kredytu

Na podstawie umowy kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zobacz serwis: Kredyty

Forma umowy

Umowa powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych.

Treść umowy kredytu

Umowa kredytu powinna określać: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami, w terminach określonych w umowie.

Prawa i obowiązki banku

Do obowiązków banku należy: obowiązek oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej, obowiązek ochrony przed wypowiedzeniem w razie utraty zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością – w postaci zgody na realizację planu naprawczego, obowiązek dochowania tajemnicy bankowej. Bank ma z kolei prawo do: żądania od kredytobiorcy zabezpieczenia kredytu (np. poręczenie, hipoteka), żądania informacji i przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i umożliwiających kontrolę spłaty kredytu, obniżenia kwoty przyznanego kredytu lub wypowiedzenia umowy (ze względu na utratę przez kredytobiorcę zdolności kredytowej oraz niedotrzymania warunków kredytu).

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca ma obowiązek: zwrotu wykorzystanego kredytu w umówionym czasie oraz obowiązek zapłaty odsetek (od kwoty kredytu faktycznie wykorzystanego), zapłaty prowizji, korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie. Kredytobiorca jest uprawniony do korzystania z udzielonego kredytu.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Zobacz: Kredyty gotówkowe i konsumpcyjne

Podstawa prawna: Ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie