Kategorie

Stalking (uporczywe nękanie)

Pod pojęciem stalkingu należy rozumieć złośliwe oraz powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie czy nawet prześladowanie. Ma ono charakter uporczywy i ciągły. Działania stalkera mogą np. polegać na nękaniu za pomocą smsów, głuchych telefonów, poczty elektronicznej.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Przestępstwo uporczywego nękania

Przestępstwo stalkingu polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej przez wzbudzenie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności. Prze uporczywe nękanie należy również rozumieć podszywanie się pod inną osobę, wykorzystanie jej wizerunku lub innych jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Ściganie przestępstwa

Ściganie przestępstwa uporczywego nękania następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zagrożenie karą

Przestępstwo uporczywego nękania jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. W sytuacji gdy następstwem czynu zabronionego w postaci uporczywego nękania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podstawa prawna:

Kodeks karny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie