Kategorie

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo to instytucja prawa cywilnego polegająca na tym, że czynność prawna dokonywana zostaje przez osobę zwaną przedstawicielem, w imieniu osoby zwanej reprezentowanym, oraz że pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Zobacz serwis: Postępowanie sądowe

Można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela, o ile ustawa nie stanowi inaczej bądź co innego nie wynika z właściwości czynności prawnej.

Podstawa umocowania

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe, np. przedstawicielem ustawowym małoletnich dzieci są ich rodzice) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo, np. prokurent jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców).

Domniemanie

Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.

Zobacz: Konsument - usługi

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie