Kategorie

Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowym to pojęcie szerokie, na które składa się szereg czynności, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zobacz też: Podatki

Pojęcie

Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje:

  1. nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe, o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
  2. nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o emeryturach kapitałowych;
  3. nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  4. nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach towarowych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
  5. nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych;
  6. nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych;
  7. nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Cel nadzoru

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie – Prawo bankowe, ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Zobacz serwis: Rynek finansowy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie