Kategorie
Amnestia charakteryzuje się całkowitym umorzeniem lub złagodzeniem już wymierzonej kary, która została orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu.

Zobacz serwis: Więziennictwo

Wchodzi ona w życie za pomocą wydawanego aktu prawnego. Amnestia dotyczy przestępstw określonego rodzaju, które są zawarte w tym akcie.

Zastosowanie

Historycznie amnestia miała zastosowanie podczas świąt państwowych lub ważnych, przełomowych dla narodu wydarzeń. Obecnie amnestia często ma zastosowanie ze względów technicznych. Chodzi tu przede wszystkim o przepełnienie aresztów śledczych oraz więzień.

Amnestia a ułaskawienie

Ułaskawienie oraz amnestia są pojęciami bardzo zbliżonymi, jednak nie można stosować ich zamiennie. Amnestia, w przeciwieństwie do ułaskawienia, ma charakter zbiorowy, co jest wynikiem cech aktu prawnego, który ma być abstrakcyjny i generalny.

Amnestia a abolicja

Podstawową różnicą pomiędzy amnestią a abolicją stanowi stadium postępowania karnego. Amnestia dotyczy już orzeczonej kary czyli postępowania zakończonego, a abolicja polega na uchyleniu karalności danego czynu, co nie pozwala na wszczęcie postępowania karnego wobec sprawcy tego typu czynu zabronionego. Często amnestia i abolicja łączą się i występują razem.

Polskie amnestie

Amnestie w Polsce miały miejsce w kilku momentach naszej historii najnowszej. Związane były z przełomowymi momentami w historii takimi jak odzyskanie niepodległości, czy później z takich okazji jak wybór Bolesława Bieruta na Prezydenta, uchwalenie Konstytucji PRL, zniesienie stanu wojennego. Ostatnie dwie amnestie dotyczące więźniów politycznych zostały wydane wraz z porozumieniami Okrągłego Stołu.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie