Kategorie

Akcje własne

Akcje własne są to akcje wyemitowane przez spółkę. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że spółka nie może nabywać akcji, o których mowa powyżej (od zakazu istnieją wyjątki).

Zobacz też: Spółka cywilna

Wyjątki od zakazu nabywania akcji własnych

Zakaz nabywania akcji własnych nie dotyczy:

 1. nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie,
 2. nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 3. spółki publicznej, nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje,
 4. nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej,
 5. instytucji finansowej, która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte akcje na cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży,
 6. nabycia akcji w celu ich umorzenia,
 7. nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
 8. nabycia w pełni pokrytych akcji nieodpłatnie,
 9. nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie,
 10. nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

Wymóg spełnienia dodatkowych przesłanek

W przypadkach: nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie, nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, nabycie akcji własnych przez spółkę jest dozwolone tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. nabyte akcje zostały w pełni pokryte,
 2. łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte,
 3. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.

Podstawa prawna

Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r.

Zobacz serwis: Spółki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie