Kategorie

Akcje gratisowe

Akcje gratisowe są to akcje wydawane nieodpłatnie akcjonariuszom spółki. Takie nieodpłatne wydanie akcji ma miejsce w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego.

Zobacz serwis: Spółki

Na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej może zostać podwyższony kapitał zakładowy. Spółka może na to przeznaczyć środki uzyskane jako jej zysk. Może być to wykonane również poprzez transfer środków z kapitału zapasowego do kapitału zakładowego.

W przypadku wskazanych okoliczności, akcje takie nie wymagają ich objęcia przez akcjonariuszy. Są one przyznawane akcjonariuszom w takim stosunku w jakim posiadali oni udziały w dotychczasowym kapitale zakładowym.

Kiedy możliwe jest wydanie akcji gratisowych?

Aby walne zgromadzenie mogło podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, musi zostać zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok i z tego sprawozdania musi wynikać zysk spółki.

Oprócz tego ważna jest opinia biegłego rewidenta. Jeżeli wskaże on, że nie ma istotnych zastrzeżeń co do sytuacji finansowej spółki podwyższenie kapitału zakładowego będzie możliwe.

Akcje gratisowe akcjonariusze otrzymują bez konieczności pokrywania wkładów ze środków własnych. Tego rodzaju podwyższenie kapitału akcyjnego nie ma na celu zwiększenia majątku danej spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z jej własnych środków nazywamy także kapitalizacją rezerw.

Zobacz serwis: Spółka akcyjna

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie