Kategorie

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny to bank, którego głównym zadaniem jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz tych niezabezpieczonych hipoteką. Bank hipoteczny jest tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

Zobacz też: Kredyty

Podstawowe czynności banku hipotecznego

Do podstawowych czynności banku hipotecznego należy:

  1. udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką;
  2. udzielanie kredytów niezabezpieczonych hipoteką (tj. kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, albo kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w zdaniu poprzednim, albo kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego);
  3. nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz wierzytelności z tytułu kredytów niezabezpieczonych hipoteką;
  4. emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:
  • udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz
  • nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką;

    5. emitowanie publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią:

  • wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów niezabezpieczonych hipoteką,
  • nabyte przez bank hipoteczny wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów niezabezpieczonych hipoteką.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Zobacz serwis: Spółki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie