Kategorie

Czynność prawna

Przez czynność prawną należy rozumieć świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie, które zmierza do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli składających się na treść czynności prawnej.

Zobacz serwis: Umowy

Niekiedy, dla skuteczności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna.

Klasyfikacja czynności

Czynności prawne możemy podzielić ze względu na:

a) strony czynności – na jednostronne (dla ich skuteczności wystarczy oświadczenie woli jednej strony, np. uznanie dziecka, sporządzenie testamentu) i dwustronne (dla ich skuteczności potrzebne są oświadczenia woli dwóch stron, np. umowa sprzedaży, umowa najmu);

b) status stron – czynności prawne między żyjącymi oraz czynności prawne na wypadek śmierci (czynność jest skuteczna dopiero po śmierci osoby, która jej dokonała – testament, zrzeczenie się dziedziczenia);

c) skutek prawny, jaki czynność wywołuje w sferze majątkowej osoby składającej oświadczenie woli – czynności prawne zobowiązujące, czynności prawne rozporządzające, czynności prawne o podwójnym skutku;

d) czy przysporzenie następuje po obu stronach czynności prawnej, czy tylko po jednej – czynności prawne odpłatne (np. sprzedaż) oraz nieodpłatne;

e) wymóg istnienia causa – czynności prawne przyczynowe, kauzalne (dla skuteczności czynności konieczne jest istnienie causa, czyli przyczyny prawnej tej czynności, np. najem) i czynności prawne oderwane, abstrakcyjne (istnienie causa nie jest konieczne dla skuteczności czynności prawnej.

Zobacz serwis: Akt notarialny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie