Kategorie

Działalność maklerska

Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego na wniosek złożony przez zainteresowany podmiot.

Zobacz też: Rynek finansowy

Zakres czynności

Działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w poprzednim punkcie, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. doradztwie inwestycyjnym;
 6. oferowaniu instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Inne czynności w zakresie działalności maklerskiej

Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających m.in. na:

 1. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;
 2. udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 3. doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 4. doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 5. sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zobacz serwis: Finanse

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie