Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

main image
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem do spraw ochrony danych osobowych. Powołuje go i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu. W zakresie wykonywania swoich zadań Generalny Inspektor podlega tylko ustawie.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Kadencja, reelekcja, odwołanie

Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie kadencji Generalny Inspektor pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Generalnego Inspektora. Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem więcej niż przez dwie kadencje. Kadencja Generalnego Inspektora wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego. Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego Inspektora, jeżeli:

a) zrzekł się stanowiska,

b) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby,

c) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu,

d) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

Zakaz zajmowania innych stanowisk
Generalny Inspektor nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może także należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Immunitet

Generalny Inspektor nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Zadania

Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:

1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,

4) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,

5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

6) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Zobacz serwis: Twoje prawa

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA