Kategorie

Hipoteczny list zastawny

Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.

Zobacz też: Kredyty i pożyczki hipoteczne

Treść hipotecznego listu zastawnego

Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:

  1. nazwę "hipoteczny list zastawny";
  2. wskazanie podstawy prawnej emisji;
  3. nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;
  4. serię i numer hipotecznego listu zastawnego;
  5. oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie, i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu;
  6. w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat – informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji bank hipoteczny może dokonać jego umorzenia przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;
  7. informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu;
  8. miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego;
  9. podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

Forma emisji

Hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy). Hipoteczny list zastawny może być emitowany w odcinkach zbiorowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Zobacz serwis: Finanse

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie