Kategorie

Instytucja finansowa

Przez instytucję finansową należy rozumieć podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zobacz też: Komentarze rynkowe

Zakres działalności gospodarczej

 • nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji,
 • udzielanie pożyczek ze środków własnych,
 • udostępnianie składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
 • świadczenie usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
 • świadczenie usług związanych z transferem środków pieniężnych,
 • emitowanie instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
 • udzielanie gwarancji, poręczeń lub zaciąganie innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie,
 • obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną:
 1. - terminowymi operacjami finansowymi,
 2. - instrumentami rynku pieniężnego,
 3. - papierami wartościowymi,
 • uczestniczenie w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją,
 • świadczenie usług w zakresie zarządzania aktywami,
 • świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
 • świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń na rynku pieniężnym.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe.

Zobacz serwis: Inwestycje

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie