Kategorie

Kasa mieszkaniowa

Określenie kasa mieszkaniowa oznacza finansowo wyodrębnioną działalność banków polegającą na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

Zobacz serwis: Bank

Prowadzenie

Podjęcie przez bank działalności związanej z prowadzeniem kas mieszkaniowych może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu działania banku o tę działalność.

Przychody kasy mieszkaniowej

Przychodami kasy mieszkaniowej są:

1) odsetki i prowizje od udzielonych kredytów kontraktowych,

2) opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe,

3) odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych w bankach,

4) wpływy z inwestycji kasy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,

5) wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.

Przeznaczenie przychodów

Przychody kasy mieszkaniowej są przeznaczane na pokrycie:

1) odsetek od gromadzonych w kasie oszczędności,

2) odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym banku,

3) kosztów prowadzenia kasy,

4) wynagrodzenia banku prowadzącego kasę, w wysokości do 1% wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe.

Zobacz serwis: Działalność gospodarcza

Podstawa prawna:

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26.10.1995 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie