Kategorie

Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych

Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych stanowi najwyższą władzę samorządu zawodowego rzeczników patentowych.

Zobacz serwis: Prawa autorskie

Zadania

Do Krajowego Zjazdu należy:

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

2) uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów,

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego,

4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i liczby członków tych organów,

5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

6) wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie określania wysokości składki członkowskiej,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego,

8a) udzielanie absolutorium ustępującym organom samorządu,

9) podejmowanie innych uchwał.

Zobacz serwis: Prawo prasowe

Podstawa prawna:

Ustawa o rzecznikach patentowych z 11.04.2001 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie