Kategorie
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS) jest to instytucja państwowa, odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników. Co roku budżet państwa dokłada do KRUS miliardy złotych.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia rolnicze

Rodzaje świadczeń

W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębnia się dwa rodzaje ubezpieczenia - wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Uprawnieni do świadczeń

Ubezpieczenie rolnicze obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników, którzy są obywatelami polskimi, przebywają na terytorium Polski lub są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzyga o tym, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu rolników. Można być ubezpieczonym w KRUS prowadząc jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zadania

Do podstawowych zadań KRUS należą sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników. Poza zadaniami z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego i z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, KRUS prowadzi nieodpłatną, dobrowolną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń. Kasa realizuje także własny, dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym dla ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych. Ponadto prowadzi działalność prewencyjną na rzecz zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej i zapobieganiu chorobom zawodowym.

Formy objęcia ubezpieczeniem

Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem. W zależności od warunków spełnianych przez osobę zainteresowaną, objęcie to następuje w trybie obowiązkowym (z mocy ustawy) lub dobrowolnym (na wniosek).

Kontrowersje

System ubezpieczenia rolników jest często krytykowany, a ustawa o KRUS była wielokrotnie zaskarżana do Trybunału Konstytucyjnego. Krytycy wskazują m.in. na naruszenie zasady sprawiedliwości i równego traktowania oraz postulują włączenie rolniczego ubezpieczenia do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. W ostatnim orzeczeniu Trybunał uznał, że finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, jest niezgodne z konstytucją.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Podstawa prawna:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie