Kategorie

Karta prywatyzacji

Z przebiegu procesu prywatyzacyjnego sporządza się kartę prywatyzacji, którą prowadzi się od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji.

Zobacz też: Finanse i rozwój

Informacje zawarte w karcie prywatyzacji

Karta prywatyzacji zawiera co najmniej:

  • informacje o nabywcy:
  1. nazwę lub firmę, pod którą działa, formę prawną oraz siedzibę, jeżeli nabywca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, albo
  2. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, jeżeli nabywca jest osobą fizyczną,
  • uzyskaną cenę,
  • kwotowo określoną wartość zobowiązań inwestycyjnych gwarantowanych przez nabywcę,
  • informację o zawarciu porozumienia dotyczącego pakietu socjalnego, obejmującego zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz innych osób związanych z prywatyzowanym podmiotem,
  • informację o prywatyzowanym podmiocie,
  • wskazanie imion, nazwisk oraz stanowisk służbowych osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji,
  • informację o realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych.

Aktualizacja, udostępnienie karty prywatyzacji

Karta prywatyzacji podlega aktualizacji i jest udostępniana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo organu założycielskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Firma

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie