REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kodeks karny wykonawczy

main image
Kodeks karny wykonawczy jest istotnym aktem prawnym dla skazanych. Jakie prawa i obowiązki określa?

Co to jest Kodeks karny wykonawczy?

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy reguluje (poza określonymi wyjątkami) wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności.

Kodeks karny wykonawczy – prawa i obowiązki skazanego

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego.

Zakazane jest stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego.

Ponadto, skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie, a ich ograniczenie może wynikać tylko z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia.

Skazany jest podmiotem określonych w Kodeksie karnym wykonawczym praw i obowiązków. Ma on obowiązek stosować się do wydanych przez właściwe organy poleceń zmierzających do wykonania orzeczenia.

Skazanemu przysługuje uprawnienie m.in. do składania wniosków, zaskarżania decyzji, korzystania z pomocy obrońcy.

W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli:

  • jest głuchy, niemy lub niewidomy;
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności;
  • nie ukończył 18 lat;
  • sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.

Pomoc postpenitencjarna

Jak stanowi Kodeks karny wykonawczy, się skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a także porad prawnych. Ma to na celu ułatwienie społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa.

Pomocy udzielają właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorzy sądowi. Mogą to być też inne podmioty takie jak m.in. stowarzyszenia czy fundacje.

Kodeks karny wykonawczy – spis treści

Kodeks karny wykonawczy składa się z 4 części: ogólnej, szczególnej, wojskowej i końcowej.

Poniżej pełły spis treści:

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zakres obowiązywania

Rozdział II Organy postępowania wykonawczego

Rozdział III Skazany

Rozdział IV Postępowanie wykonawcze

Oddział 1 Wykonywanie orzeczeń

Oddział 2 Postępowanie przed sądem

Oddział 3 Postępowanie egzekucyjne

Rozdział V Nadzór penitencjarny

Rozdział VI Zatarcie skazania

Rozdział VI Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Rozdział VIIa System dozoru elektronicznego

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII Grzywna

Rozdział IX Kara ograniczenia wolności

Rozdział X Kara pozbawienia wolności

Oddział 1 Cele wykonywania kary

Oddział 2 Zakłady karne

Oddział 3 Wykonywanie kary i jej indywidualizacja

Oddział 4 Prawa i obowiązki skazanego

Oddział 5 Zatrudnienie

Oddział 6 Nauczanie

Oddział 7 Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe

Oddział 8 Nagrody i ulgi

Oddział 9 Kary dyscyplinarne

Oddział 10 Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

Oddział 11 Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Oddział 12 Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy

Oddział 13 Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego

Rozdział XI Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary

Oddział 1 Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór

Oddział 2 Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Oddział 3 Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Rozdział XII Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek

Oddział 1 Pozbawienie praw publicznych

Oddział 2 Zakazy, nakaz i obowiązek

Oddział 3 Przepadek

Oddział 4 Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne

Oddział 5 Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Rozdział XIII Środki zabezpieczające

Rozdział XIV Należności sądowe

Rozdział XV Tymczasowe aresztowanie

Rozdział XVa Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XVI Przepisy ogólne

Rozdział XVII Kara ograniczenia wolności

Rozdział XVII Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego

Rozdział XIX Środki karne

Rozdział XX Tymczasowe aresztowanie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział XXII Przepisy przejściowe i końcowe

Kodeks karny wykonawczy - tekst jednolity

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA