Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy jest istotnym aktem prawnym dla skazanych. Jakie prawa i obowiązki określa?

Co to jest Kodeks karny wykonawczy?

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy reguluje (poza określonymi wyjątkami) wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności.

Kodeks karny wykonawczy – prawa i obowiązki skazanego

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego.

%%content-block%%

Zakazane jest stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego.

Ponadto, skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie, a ich ograniczenie może wynikać tylko z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia.

Skazany jest podmiotem określonych w Kodeksie karnym wykonawczym praw i obowiązków. Ma on obowiązek stosować się do wydanych przez właściwe organy poleceń zmierzających do wykonania orzeczenia.

%%content-videotarget%%

Skazanemu przysługuje uprawnienie m.in. do składania wniosków, zaskarżania decyzji, korzystania z pomocy obrońcy.

W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli:

  • jest głuchy, niemy lub niewidomy;
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności;
  • nie ukończył 18 lat;
  • sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.

Pomoc postpenitencjarna

Jak stanowi Kodeks karny wykonawczy, się skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a także porad prawnych. Ma to na celu ułatwienie społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa.

Pomocy udzielają właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorzy sądowi. Mogą to być też inne podmioty takie jak m.in. stowarzyszenia czy fundacje.

Kodeks karny wykonawczy – spis treści

Kodeks karny wykonawczy składa się z 4 części: ogólnej, szczególnej, wojskowej i końcowej.

Poniżej pełły spis treści:

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zakres obowiązywania

Rozdział II Organy postępowania wykonawczego

Rozdział III Skazany

Rozdział IV Postępowanie wykonawcze

Oddział 1 Wykonywanie orzeczeń

Oddział 2 Postępowanie przed sądem

Oddział 3 Postępowanie egzekucyjne

Rozdział V Nadzór penitencjarny

Rozdział VI Zatarcie skazania

Rozdział VI Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Rozdział VIIa System dozoru elektronicznego

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII Grzywna

Rozdział IX Kara ograniczenia wolności

Rozdział X Kara pozbawienia wolności

Oddział 1 Cele wykonywania kary

Oddział 2 Zakłady karne

Oddział 3 Wykonywanie kary i jej indywidualizacja

Oddział 4 Prawa i obowiązki skazanego

Oddział 5 Zatrudnienie

Oddział 6 Nauczanie

Oddział 7 Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe

Oddział 8 Nagrody i ulgi

Oddział 9 Kary dyscyplinarne

Oddział 10 Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

Oddział 11 Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Oddział 12 Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy

Oddział 13 Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego

Rozdział XI Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary

Oddział 1 Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór

Oddział 2 Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Oddział 3 Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Rozdział XII Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek

Oddział 1 Pozbawienie praw publicznych

Oddział 2 Zakazy, nakaz i obowiązek

Oddział 3 Przepadek

Oddział 4 Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne

Oddział 5 Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Rozdział XIII Środki zabezpieczające

Rozdział XIV Należności sądowe

Rozdział XV Tymczasowe aresztowanie

Rozdział XVa Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XVI Przepisy ogólne

Rozdział XVII Kara ograniczenia wolności

Rozdział XVII Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego

Rozdział XIX Środki karne

Rozdział XX Tymczasowe aresztowanie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział XXII Przepisy przejściowe i końcowe

Kodeks karny wykonawczy - tekst jednolity

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53)

Encyklopedia prawa

K
Ł
P
R
S
U
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie