Kategorie

Leasingodawca

Strona umowy leasingu, która zobowiązuje się do oddania określonej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania lub używania i pobierania pożytków. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingodawca jest nazywany finansującym.

Zobacz serwis: Leasing

W ramach leasingu leasingodawca oddaje określoną rzecz w leasing, tzn. do używania przez czas oznaczony. W zamian może liczyć na ratalne wynagrodzenie, płacone przez korzystającego z rzeczy. Wynagrodzenie to musi być co najmniej równe cenie, którą poniósł leasingodawca nabywając określoną rzecz od zbywcy.

Producent lub wyspecjalizowany pośrednik

Ze względu na liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej, można wyróżnić leasing bezpośredni i pośredni. W pierwszym wypadku, leasingodawca oddający rzecz w leasing jest jednocześnie producentem danej rzeczy. Leasing pośredni oznacza, że leasingodawca jest profesjonalnym pośrednikiem między producentem a leasingobiorcą.

Obowiązki leasingodawcy

Leasingodawca powinien wydać rzecz korzystającemu w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili, kiedy on sam ją nabył. Leasingodawca obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.

Wypowiedzenie umowy

W razie wypowiedzenia przez leasingodawcę umowy leasingu na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność korzystający z rzeczy, może on żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat. Kwotę należy pomniejszyć o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Wykup rzeczy

Jeżeli leasingodawca zobowiązał się w umowie, że bez dodatkowego świadczenia przeniesie na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego czasu trwania leasingu, to korzystający może skutecznie domagać się przeniesienia własności tej rzeczy.

Zobacz serwis: Opodatkowanie leasingu

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie