Kategorie

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przedmiot opodatkowania ww. podatkiem stanowią czynności określone ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz też: PCC i Podatki i opłaty lokalne

Podatkowi podlegają:

 • 1) następujące czynności cywilnoprawne:
 1. a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, 
 2. b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. c) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, 
 4. d) umowy dożywocia,
 5. e) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. f) ustanowienie hipoteki,
 7. g) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. h) umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. i) umowy spółki;
 • 2) zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych; 3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Stawki podatku

Stawki podatku wynoszą:

 • 1) od umowy sprzedaży:
 1. a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2 %,
 2. b) innych praw majątkowych  – 1 %;
 • 2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
 1. a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2 %,
 2. b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych  – 1 %;
 • 3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1 %;
 • 4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2 %;
 • 5) od ustanowienia hipoteki:
 1. a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1 %, 
 2. b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł;
 • 6) od umowy spółki – 0,5 %.

Stawka 20%

Stawka podatku wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

 1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
 2. biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podstawa prawna

Ustawa z  9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz serwis: Podatki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie