Kategorie

Umowa najmu

Na podstawie umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju).

Zobacz serwis: Umowy

Forma umowy

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na okres dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.

Obowiązki wynajmującego

Do obowiązków wynajmującego należy:

a) wydanie rzeczy najemcy (w stanie przydatnym do użytku),

b) utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do użytku przez cały okres trwania najmu (z tym że drobne nakłady obciążają najemcę),

c) obowiązek zapewnienia najemcy spokojnego używania rzeczy.

Obowiązki najemcy

Najemca ma obowiązek:

a) zapłaty czynszu (zazwyczaj ma charakter okresowy),

b) używania rzeczy w sposób określony w umowie (a w braku takich postanowień w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy).

Rękojmia

Gdy rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Natomiast, jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Ustawowe prawo zastawu

Celem zabezpieczenia czynszu i świadczeń dodatkowych (gdy najemca zalega nie dłużej niż rok), wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych wniesionych do przedmiotu najmu.

Termin płatności czynszu

Czynsz należy uiszczać w terminie umówionym. Jeżeli umowa nie określa tego terminu czynsz powinien być płacony z góry (gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony – miesięcznie, do 10. dnia miesiąca).

Zakończenie najmu

Gdy umowa była zawarta na czas oznaczony, zakończenie najmu następuje z upływem terminu końcowego(też przez wypowiedzenie, gdy umowa tak przewidywała). Natomiast jeżeli umowa była zawarta na czas nieoznaczony – najem ustaje wskutek wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku ustawowych (gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na 3 dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód).

Zobacz: Najem

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie