Kategorie

Administracja niezespolona

Administracja niezespolona jest częścią terenowej administracji rządowej. Wcześniej często określana jako administracja specjalna.

Zobacz serwis: ABC gminy

Podporządkowanie

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa.

Uprawnienia wojewody

Wojewoda, wobec organów administracji niezespolonej posiada uprawnienia koordynacyjne, opiniodawcze i w pewnym zakresie kontrolne. Wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze województwa przez organy administracji rządowej.
Szereg kompetencji jakie przysługują wojewodzie mają charakter niewładczy. Są to kompetencje typu kontrolnego, a przede wszystkim kompetencje do żądania informacji. Do kompetencji wojewody zalicza się również obowiązek uzgadniania z wojewodą projektów prawa miejscowego.

Obowiązki organów administracji niezespolonej

Organy administracji niezespolonej obowiązane są do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy, składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa oraz zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody.

Powoływanie i odwoływanie

Powoływanie i odwoływanie organów następuje na wniosek właściwego miejscowo wojewody albo po uzyskaniu uprzednio jego zgody, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych wojewodzie przysługuje uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika rządowej administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopuścił się naruszenia prawa.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie